Jumat, 20 November 2009

Sikapilah Keindahannya dengan Iman bukan (hanya)dengan Perasaan

Bismillahirrrahmanirrahiim...
Ketika ada seorang muslim melakukan suatu tindakan yg menakjubkan hati kita, maka janganlah kita menyikapinya dengan perasaan, tetapi sikapilah tindakannya itu dengan Keimanan, lantaran mereka melakukan itu adalah demi tugasnya sebagai Rahmat Semesta alam, sehingga mereka harus berlemah lembut t'hadap sesamanya, b'sikap hikmah dlm menerangkan agar para pendengarnya tidak kesulitan dlm memahami apa yg dibawakannya. :)


Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu[246]. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya. Ali Imran:159

[246]. Maksudnya: urusan peperangan dan hal-hal duniawiyah lainnya, seperti urusan politik, ekonomi, kemasyarakatan dan lain-lainnya.

Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah[845] dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. An-Nahl:125

Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu (ialah) orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata (yang mengandung) keselamatan. Al-Furqon:63

Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam. Ambiyya:107

Tidak ada komentar:

Followers

 
heramkempek © . Template by: SkinCorner. SEO By: Islamic Blogger Template